5. Bölge Teşvikleri

Türkiye’de enerji sektörüne yönelik 5. bölge teşvikleri, yenilenebilir enerji projelerinin yaygınlaşmasını desteklemektedir.

9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.

Teşvik edilecek enerji yatırımları;
• Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
• Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),
• Bu karar kapsamında ayrıca; asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz
depolama yatırımları, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılacaktır.

Kredi tutarı 5 milyon EURO’yu geçmemelidir. TurSEFF kredisine başvuran firmalar mali olarak elverişli durumda olmalıdır. Yatırım enerji tüketiminde bir azaltma sağlamalıdır ve TurSEFF tarafından sağlanan tutar yalnızca enerji tasarrufunun ölçülebilir olduğu bu projeler için kullanılabilir. Yatırım kapsamında teknik enerji performansı, şartların değişmediği göz önüne alınarak yıllık bazda ölçüldüğünde %20’ye eşit ya da daha yüksek Enerji Tasarruf Oranı ya da aynı oranda CO2 eşdeğeri ton olarak ölçülen sera gazı emisyonlarında düşüş sağlamalıdır. Potansiyel enerji tasarrufunun mali değerinden hesaplanan asgari iç Verim Oranı %7’den fazla olmalıdır.

Faydalanılacak 5. Bölge Teşvikleri ;

• Katma Değer Vergisi İstisnası,
• Gümrük Vergisi Muafiyeti,
• Vergi indirimi,
• Sigorta primi işveren hissesi desteği,
• Faiz Desteği,
• Yatırım yeri tahsisi.