Enerji Kimlik Belgesi

Teklif Al

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); binaların Enerji Performans Durumunu gösterir. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belgedir. Tıpkı beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz enerji etiketi gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A en verimli enerji sınıfını, G ise en verimsiz enerji sınıfı durumunu temsil eder. Hesaplamalar, söz konusu binanın mimari, mekanik, elektrik ve yalıtım projeleri üzerinden yapılır. Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında bina sakinlerinin değil, binanın enerji performansı önemlidir. O nedenle bireysel kullanılan beyaz eşyalar, ocaklar, diğer elektronik aletler hesaplamalara katılmamaktadır. Enerji Kimlik Belgesinde verilen değerler gerçek enerji tüketimini değil, hesaplamalar sonucu çıkan tahmini enerji tüketimini göstermektedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Ne Zamana Kadar EKB Alınmalı?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir. Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji kayıplarının önüne geçilmek için düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurularak alınabilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi almak için gereken belgeler şunlardır:

Bu belgede binanın karbon salınım sınıfı, enerji tüketim sınıfı, yenilenebilir enerji oranı, havalandırma enerjisi tüketim sınıfı gibi bilgiler yer almaktadır. e-devlet olarak da bilinen turkiye.gov.tr adresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama sayfasında EKB sorgulaması yapmak mümkündür.

  • Yapı Ruhsatı
  • Mekanik Proje(ısıtma-soğutma )
  • Mimari Proje
  • Elektrik Projeleri(Aydınlatma)
  • Yenilenebilir Enerji Kaynağı Var ise Projeleri
  • TS825 İzoder Isı Yalıtım Raporu

EKB Zorundalığı

Enerji Kimlik Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Eğer bina enerji performansını etkileyecek bir değişiklik olursa (dış cephe yalıtımı gibi) belge bir yıl içerisinde yenilenmelidir. Aksi durumda belgenin son geçerlilik süresine kadar kullanılmasına devam edilebilir. Enerji Kimlik Belgesi alması gereken binalar yeni ve mevcut binalar diye ikiye ayrılmaktadır. 1. Yeni binalar, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı almış binaları kapsamaktadır. Yeni binaların iskan (yapı kullanım izin belgesi) alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Ayrıca yapı enerji sınıfı C ve üzerinde olmalıdır. C sınıfının altında enerji sınıfı olan binalara Enerji Kimlik Belgesi verilememekte ve bu nedenle iskan çıkarılamamaktadır. 2. Mevcut binalar, 1 Ocak 2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binaları kapsamaktadır.

Yapılacak binanın şekli ve alanı, daire sayısına ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin sunulma hızına bağlı olarak 2-5 gün içerisinde EKB tamamlanıp teslim edilebilir.

EKB düzenlenmesi aşamasında mimari proje, mekanik-elektrik projesi ve ruhsat fotokopisi gerekmektedir

Bu konuda doğrudan bir devlet desteği olmamakla birlikte, binaya izolasyon yaptırılması halinde faizsiz kredi sağlayan bir özel banka bulunmaktadır

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

Mevcut bir binanın Enerji Performansını yükseltmek için bazı yenileme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.  Örneğin bina dış duvar ve çatısına yalıtım , sıhhi sıcak su güneş panelleri vb.

Enerji performansı yüksek olan binalarda devlet tarafından vergi indirimleri konulması planlanmaktadır. Ayrıca alım satımlarda ve kiralamalarda EKB ibrazının zorunlu olması nedeniyle binaya değer kazandırmakta ve binanın enerji maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlamaktadır.

Nasıl Başvururum

EKB Uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendislerimiz vasıtasıyla binalarınız için Enerji Kimlik Belgesine Başvurabilirsiniz.

Başvuru Şartları

Mimari proje, Isı yalıtım projesi detaylı bilgi için iletişim sayfasından bizimle irtibata geçiniz

Nereden Alınır

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı tarafından yetkilendirmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri’nden alınabilir.