Enerji Yöneticiliği

Enerji Yöneticisi Nedir?

Enerji yöneticisi, endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yöneticiliği ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi tanımlamaktadır.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Kurum, Kuruluş ve İşletmeler;

Sanayi Tesislerinde;

·         Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak,

·         50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturmak,

Konut Dışı Binalarda;

·         Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi atamak,

·         Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi atamak,

·         Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP‘in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB‘lerde enerji yönetim birimi oluşturmak,

·         100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.

Nasıl Enerji Yöneticisi Olunur?

İlgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş  şirketler tarafından açılan Enerji Yöneticiliği Sertifika programına katılmak ve bu sertifika programı neticesinde ocak ve temmuz aylarında olmak üzere merkezi olarak yapılacak sınavda başarılı(70/100) olanlara Enerji Yöneticisi Sertifikası verilir.

Enerji yöneticisi eğitimlerine Mühendislik ve Mimarlık alanında ( Mühendislik ünvanı taşıyan herkes ) veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine, Elektrik, Mekatronik veya Elektrik-Elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

 

f) Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,

g) Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak,

h) Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek,

i) Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak,

j) Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak,

şeklinde sıralanmıştır.

Enerji Yöneticisinin (EY) görevleri nelerdir?

27 Ekim 2011 tarihli, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikte (yönetmelik) enerji yöneticisinin görevleri aşağıda sayılmıştır:

a) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,

b) Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek,

c) Enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek,

ç) Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine etmek,

d) Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

e) Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,

Enerji Yöneticisi Eğitimi’nde Uzaktan Eğitim Sistemi

Teorik (Modül-1) ve Uygulama (Modül-2) olmak üzere iki adımdan oluşan enerji yöneticisi eğitiminin ilk adımı olan teorik eğitimi mesai saatinizden bağımsız olarak, zaman ve mekanı kendiniz belirleyerek tamamlayabilirsiniz. Eğitime kayıt için gerekli adımları tamamladıktan sonra belirlenen eğitim takvimi doğrultusunda 10 iş günü boyunca sizin için tanımlanan kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapabilir ve eğitimimizden bu süre zarfında dilediğiniz kadar yararlanabilirsiniz. Eğitim Platformuna Gitmek İçin Tıklayın.

Sistemi nasıl kullanacağınıza dair bilgilere sisteme giriş yaptığınızda erişebilirsiniz.

Enerji Yöneticisinin Çalışma Olanakları

Enerji Yönetici Sertifikasına sahip kişiler aşağıda belirtilen kuruluşlarda görev yapabilirler;

  • OSB bölgelerindeki endüstriyel işletmeler,
  • Organize Sanayi Bölgesi Enerji Yönetim Birimi,
  • Tüm endüstriyel işletmeler,
  • Üretim Entegre Tesisleri,
  • Özel Hastaneler,
  • Fabrikalar,
  • Özel Eğitim Kurumları,
  • Kamu kurumları,
  • Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, gibi kuruluşlarda görev alabilirler.

Görüldüğü üzere endüstriyel yapılarda ve fabrikalarda enerji yöneticisi zorunluluğu yeni mezunlar ve çalışanlar için yeni bir iş kolu ve fırsatlar sunmaktadır.