Enerji Verimliliğinde Devlet Teşvikleri

VAP- Verimlilik Arttırıcı Projeler

Enerji Verimliliğinde Devlet Teşvikleri kapsamında endüstriyel işletmeler, enerji sarfiyatlarını azaltmaya yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda tesislerinin enerji verimliliğini artırmaktadırlar. Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik bu çalışmalar Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) olarak bilinmektedir. Endüstriyel tesislerin yıllık çalışma saatlerinin yüksek olmasından dolayı (yılda yaklaşık 8 bin saat) enerjinin yoğun kullanıldığı ekipmanlarda yapılan küçük iyileştirmeler ile işletmeler, yüksek miktarda enerji ve parasal tasarruf sağlamaktadırlar. Ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlı olmasından dolayı enerji tüketiminde yapılan bütün tasarruf çalışmaları çok önemlidir. Bu sebeple Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da tesislerde yapılan enerji verimliliği çalışmalarına yönelik teşvik imkanı sağlamaktadır. Bakanlığın VAP desteği için aradığı koşullar aşağıda belirtilmiştir.

VAP Desteği Şartları:

İşletmenin Sanayi veya Ticaret odasına bağlı olması gereklidir.

İşletmenin son 3 yıllık enerji tüketim değerlerinin ortalamasının 500 TEP veya üzeri olması gereklidir.

 Aynı anda en fazla 5 adet proje başvuru dosyası açılmış olması gereklidir.

Projelerin geri ödeme sürelerinin en fazla 5 yıl olması ve uygulamanın en fazla 2 yıl içerisinde tamamlanması gereklidir.

İşletme TÜRKAK Akreditasyonlu ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ne sahip olması veya başvuruda bulunmuş olması gereklidir.

İşletme bünyesinde Enerji Yöneticisi bulundurulması gereklidir veya VTC Enerji A.Ş. gibi Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) hizmeti sunan danışmanlık firmalarından Enerji Yöneticisi hizmeti alınması gereklidir.

İşletmenin enerji tüketimlerini ve enerji yönetimi bilgilerini bakanlığın veri tabanına (ENVER portalına) girmesi gereklidir.

İşletmenin VAP sürecini başlatabilmesi için Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) veri tabanına kayıt olması gereklidir.

Enerji Verimliliğinde Devlet Teşvikleri

ENAR- Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı

Program ile çağrılı veya güdümlü projeler şeklinde, uluslararası alanda ya da üniversite-kamu-sanayi işbirliklerini artıracak faaliyetlere hibe desteği sağlanmaktadır.ENAR programı yönetmeliği ile, Enerji Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak destek programları kapsamında tüzel ve gerçek kişiler desteklenmektedir.

Destek Şartları

Destekleme süresi ulusal proje bazında en çok 36 aydır. Projenin süresinde sona ermemesi halinde ve gereksinimlerine uygun olarak Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda en fazla 6’şar aylık iki dönem ek süre verilebilmektedir.

Bu destekten asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler faydalanır.

Programın amacı ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Verimlilik Artırıcı Projeler ve Gönüllü Anlaşmalar adı altında 2 alt program uygulanmaktadır.

Her iki alt program için başvuru yapmak isteyen işletmelerin sahip olması gereken ön şartlar başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında kayıtlı olması, enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi, son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimleri ortalamasının asgari 500 TEP olması ve bu verilerin veri tabanına girilmesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgesine sahip olunması veya belge almak için müracaatta bulunulmuş olduğuna dair belgenin sunulmasıdır.

GA- Gönüllü Anlaşma Desteği

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler Gönüllü Anlaşma desteklerinden yararlanabilirler.Gönüllü Anlaşma başvuruları her yıl Mayıs ayında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından Posta ve Mail üzerinden kabul edilmektedir.

  Gönüllü Anlaşma Desteği Şartları


Endüstriyel işletmenin,

  • Sanayi veya Ticaret odasına bağlı olması,
  • Bakanlık ENVER Portalı ’na kayıtlı olması,
  • Enerji yöneticisi görevlendirmesi,
  • Son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketim ortalamasının 500 TEP veya üzeri olması,
  • Enerji tüketim bilgilerinin Bakanlık veri tabanına girilmesi,
  • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre noter onaylı TÜRKAK Akrediteli belgeye sahip olmak veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı belge sunması,
  • Kojenerasyon sistemlerine ait proje başvurularında, “Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi” almış olması, gereklidir.